Všichni návštěvníci umělé lezecké stěny (dále „stěna“) jsou povinni řídit se tímto provozním řádem, dbát pokynů pověřených pracovníků provozovatele a správce stěny, dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a chovat se bezpečně k sobě i ostatním návštěvníkům.

Každý účastník provozu stěny je povinen důkladně si přečíst Provozní řád a vyplnit registrační osvědčení či se prokázat registračním průkazem.

Účastník platí vstupné v hotovosti konající službě.

Každý účastník se v prostoru stěny pohybuje na vlastní nebezpečí a s ohledem na svůj zdravotní stav. Počíná si obezřetně, bere ohled na sebe i ostatní a dbá pokynů služby.

 


Na stěnu je možno vstupovat jen s řádnou lezeckou výstrojí a ve vhodné obuvi (lezečky nebo sportovní obuv se světlou podrážkou) a vhodném oděvu chránícím tělo.

Stěna je určena pro výcvik volného lezení, sportovní trénink a pořádání soutěží ve volném lezení.

Provozní řád stěny se vztahuje na všechny účastníky provozu lezecké stěny.

Účastníkem provozu stěny je každá osoba, která se v době provozu stěny buď přímo účastní volného lezení či jištění, nebo se zdržuje v prostoru stěny.


Účast na provozu stěny je povolena:

a) členům Českého horolezeckého svazu (prokáží se platným průkazem ČHS),

b) nováčkům a začátečníkům pouze za stálé přítomnosti instruktora (prokáže se platným osvědčením),

c) osobám mladším 15-ti let pouze pod přímým dohledem osoby starší 18-ti let splňující výše uvedené podmínky.


Každý účastník provozu stěny je povinen a odpovídá za:

a) bezvadný stav své výstroje a výzbroje,

b) používání pouze oficiálně schválených pomůcek odpovídajících příslušné ČSN, případně certifikátům CE, UIAA (minimální délka lana – 2násobek lezené cesty),

c) dodržování zásad sportovního lezení a bezpečnosti při výstupu i sestupu,

d) okamžité nahlášení každého úrazu a poškození stěny provozovateli,

Poškození a znehodnocení chytů, stupů a stěny bude posuzováno jako přestupek proti majetku dle § 50 odst.1 písmene a) zákona 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších změn a doplňků.


Každý účastník je povinen:

a) chovat se tak, aby neohrožoval ani neomezoval ostatní účastníky provozu,

b) před zahájením tréninku upravit bezprostřední prostranství u stěny,

c)před výstupem překontrolovat své vázání přímo na úvaz bez použití karabiny, použít osmičkový uzel (norma UIAA) a připravenost jistící osoby; zapínat postupová jištění z bezpečné pozice, zapínat jistící body ve výstupové cestě nejpozději ve výši kolen,

d) při lezení a jištění používat sedacího nebo kombinovaného úvazku (k lezení na stěně určené) a jistících prostředků schválených pro postupové jištění a zajištění (navazování přímo na lano nebo jištění přes rameno je zakázáno),

e) při odkládání výstroje si počínat tak, aby nedocházelo k poškozování palubovky a výstroje,

f) neodbočovat z linie své cesty, pokud by tím jakkoli omezil ostatní účastníky (na jedné výstupové linii je zakázáno současné lezení dvou účastníků),

g) po dosažení vrcholu stěny se zajistit a uzavřít bezpečně horní karabinu,

h) používat pouze schválené postupy pro dynamické jištění (osma, REVERSO, GRIGRI, poloviční lodní uzel apod.),

i) věnovat trvalou pozornost výstupu a v případě poškozeného chytu jej nepoužívat, upozornit na něj ostatní účastníky a závadu neprodleně oznámit provozovateli nebo správci stěny,

j) používat vhodnou lezeckou obuv, která nesmí poškozovat stěnu a palubovku

k) lezení bez zajištění lanem je možné pouze na stěně určené k boulderingu

l) uvést po ukončení tréninku stěnu a prostranství před ní do původního stavu

m) při vstupu do prostoru tělocvičen se přezout do sportovní obuvi


Každý jistící je povinen:

a) věnovat plnou pozornost výstupu i spouštění prvolezce, povolovat či dobírat lano tak, aby minimalizoval délku případného pádu; případný pád musí zachytit tak, aby nedošlo ke zranění prvolezce nebo ostatních účastníků provozu stěny, neúměrně dlouhé pády na efekt nejsou povoleny,

b) spouštění provádět plynule, pomalu a s ohledem na ostatní účastníky,

c) zajistit se u nástupového jistícího bodu, zejména není-li si jistý protiváhou jištěného lezce.


Všem účastníkům provozu stěny je zakázáno:

a) navazovat se na lano pomocí karabin,

b) upravovat cesty bez povolení správce stěny,

c) manipulovat s chyty a jistícími prvky,

d) jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového jištění.


Provozovatel stěny si vyhrazuje právo zabránit vstupu nebo na určitou dobu omezit vstup do prostor stěny osobám, které nedodržují bezpečnostní pravidla nebo ohrožují bezpečnost nevhodným chováním.

Vstup do prostor stěny bude umožněn jen ve vyhrazených návštěvních hodinách, případně po předchozí telefonické domluvě.